0

Spørgsmålet er vejen

Den gode elevsamtale er et supplement til lærerens skriftlige evalueringer. Fra 14-15-års alderen har eleverne nået en alder, hvor de forventes at kunne stille sig reflekterende og ansvarlige over for sig selv. Læreren kan nu med fordel lægge sin faglige autoritet til side, møde eleven i øjenhøjde og stille spørgsmål til elevens forståelse af sin egen situation. Et godt spørgsmål er som en lyskegle ind i afkroge, man ikke har afsøgt før. En invitation til at undersøge betydning og bevæggrunde, man ikke har sat ord på tidligere.

0

Steinerskolen Eidsvoll

Bare et steinkast fra den mest kjente historiske bygningen i Norge, selveste Eidsvollsbygningen, ligger en av Norges nyeste steinerskoler. Det var i 2002 at Steinerskolen Eidsvoll åpnet sine dører for de første elevene. De hadde fått leie en bygning av kommunen for en rimelig husleie. Det er et hus fra 1860-tallet som på mange måter har noe til felles med Peder Ankers gamle stasbygning; et stort hvitmalt hus med fløyer i begge retninger og en ærverdig, men slitt inngangsdør. Jeg blir fortalt at det var bygget som en privatbolig, men har siden huset institusjoner som Emma Hjort.

0

Mastergrad i Steinerpedagogikk

I år er det 10 år siden Steinerhøyskolen fikk godkjent sin mastergrad i steiner­pedagogikk. Ideen om et masterstudium hadde vært drøftet og forhandlet frem i lengre tid før den endelig så dagens lys i 2005. Takket være stor innsats fra Aksel Hugo, David Brierley og Bo Dahlin var Norge svært tidlig ute med et slikt studium på masternivå.

0

Vurdering eller karakter– en lovsang for mennesket i vekst

Steinerskolens vurderingspraksis her i Norge besto i mange år kun av skriftlige evalueringer. Ærefrykt for våre elevers utviklingspotensial har vært en grunnleggende holdning i alle våre vurderinger. En urokkelig tro på en vurderingspraksis som tar utgangspunkt i både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger om faglig vekst og personlig modning, har ført til at steinerskolene holdt seg unna enhver form for ytre målinger eller karakterpress i nesten 100 år.

0

Syddansk – et mønsterbryderuniversitet

Her tæller de individuelle kompetencer. Godt 3000 kvote-2-ansøgere  har netop været til optagelsesprøver hos Syddansk Unversitet. De har bestået en ungdomsuddannelse, eller gør det i den nærmeste fremtid, og bliver nu testet i studieegnethed. Blandt dem er der også elever fra Steinerskolerne, hvis vidnesbyrd er blevet nærlæst og vurderet som en bestået ungdomsuddannelse.

0

Hvor ofte veier du grisen din?

Steinerskolene har kjempet mot nasjonale prøver siden første pålegg i 2003. Ikke fordi vi er prinsipielt imot statlige pålegg, men fordi prøvene kræsjer mot alt vi arbeider for: Prøvenes innhold er basert på offentlig skoles læreplan.

Dette innebærer at våre elever prøves i mange emner og ferdigheter som de ennå ikke har lært på prøvetidspunktet. Formen ligner ikke på noe annet elevene våre møter i hverdagen. Og prøvene bringer med seg en vurderingskultur som ikke harmonerer med vår egen. Våre argumenter mot å gjennomføre disse prøvene i steinerskolene er altså utelukkende pedagogisk basert. Skolene har møttes om temaet mange ganger i Steinerskoleforbundet. Til et møte høsten 2011 hadde vi invitert en erfaren forsker – Gustav E. Karlsen – som kunne sette disse prøvene i et internasjonalt perspektiv og få oss til å løfte blikket fra våre egne problemstillinger.

0

Hva skal vi med karakterer?

Vi må bort fra en vurderingspraksis som, i noen tilfeller, faktisk hemmer læring. Det finnes bedre måter å motivere elever på enn å gi dem et tall.

Mange 13-åringer har nylig fått sine første halvårskarakterer. De står sammen i klynger i gangene, mens de regner ut snittet sitt og sammen-ligner det med de andres. Gjennom årene på ungdomsskolen og videregående bidrar karakterene til å definere selvbildet til disse ungdommene: «jeg er en 3-er», «jeg kan ikke matte», «jeg er best».

Vi som står i klasserommet, ser daglig hvordan karakterer ofte står i veien for læring og utvikling. Elevene bør heller få konsentrere seg om hva de kan og hvordan de skal komme seg videre – uten karakterer gjennom hele året.

Karakterer er tradisjon

Karakterer gjorde i sin tid utdanning av massene mulig, og fortsatt er det vanskelig å komme utenom en eller annen form for sortering ved overgangen til videregående skole og høyere utdanning. Standpunktkarakterene skal gi et bilde av elevenes samlede kompetanse i de enkelte fag ved slutten av opplæringen. Det er mulig å tenke seg opptaksprøver til videre utdanning som alternativ til standpunkt-kar-akterer og eksamen, men det er ikke standpunktkarakterene vi drøfter her.

Karakterer og lignende uttrykk som smilefjes og poeng brukes også underveis i læringsprosessen som tilbakemelding. Brutalt tydelig noen ganger, kanskje, men tilsynelatende rettferdig, klart og nyttig. Mange har opplevd spenningen og gleden ved å håpe på eller få en god karakter – og for noen kan karakteren være motiverende.

Spørsmålet er likevel hva karakterer motiverer til. For mange elever virker karakterene faktisk motsatt, ved å bekrefte et negativt selvbilde. Det er god grunn til å stille spørsmål ved om det virkelig er slik at karakterene fremmer læring. Vi mener at lærerens og elevens dialog om læring og utvikling blir langt bedre uten.

Bygger karakter?

Formålet med vurdering underveis i en læringsprosess er å hjelpe elevene til å få innsikt i hva de allerede kan og hvordan de kan komme videre i læringen. Dette er det umulig å uttrykke ved hjelp av et tall. Konkrete muntlige og skriftlige tilbakemeldinger er langt mer hensiktsmessig.

sitatikonElever som bare får kommentarer, får i snitt både økt læringsutbytte og høyere faglig trivsel enn elever som får bare karakterer eller kommentar og karakter.

 

Men kan vi ikke bare gjøre begge deler? Både sette en karakter og gi en kommentar? Eller enda bedre; gi elevene kommentaren først og karakteren senere? Vel, det er gjort flere forsøk som viser at effekten av karakterene overstyrer den positive effekten som veiledende kommentarer har. Elever som bare får kommentarer, får i snitt både økt læringsutbytte og høyere faglig trivsel enn elever som får bare karakterer eller kommentar og karakter. Dette kan det være flere grunner til.

sitatikonKarakterer oppleves ofte som en merkelapp, en straff eller belønning, ikke som nyttig informasjon.

 

Motiverer for juks

Den psykologiske forskningen på sammen­hengen mellom belønning og indre motivasjon er kompleks. Sammenhengen er ikke ensidig negativ, men en lang rekke skolespesifikke
studier viser at karakterer trekker et flertall av elevene bort fra en interesse for læring. Blant annet forteller de oss at elever som får tilbakemelding sammen med karakter i mindre grad følger opp tilbakemeldingen, at karakterer får elever til å velge bort utfordringer, at de svekker kvaliteten på læringen ved at langsiktig forståelse byttes med kortsiktig pugging og at de motiverer for juks.

En konklusjon i et av disse forsøkene er «totalt sett, fant vi at detaljert, beskrivende tilbake­melding var mest effektiv når den ble gitt alene, uten karakterer eller generell ros». Videre, hvis målet er en god karakter, er det naturlig å velge oppgaver og utfordringer som gir størst mulighet for det på kort sikt. Dette gjelder også høyt presterende elever: få vil ta sjansen på å risikere å få en dårligere karakter ved å velge en utfordrende oppgave. Et tredje forsøk viste at elever som fikk beskjed om at de ville få karakter på sin forståelse av en tekst, hadde dårligere forståelse etterpå, enn studenter som fikk beskjed om at de ikke skulle få karakter.

Vondt verre?

Karakterer oppleves ofte som en merkelapp, en straff eller belønning, ikke som nyttig informasjon. De kan også gi en falsk følelse av stillstand. En elev som har fått samme karakter i et fag gjennom opplæringen, vil lett oppfatte det som at hun ikke har noen faglig utvikling. Men karakteren representerer jo økt kompetanse fra år til år, uten at det nødvendigvis oppleves slik for elevene. 3 er fortsatt 3.

Det er faktisk ingen krav til skoler og lærere om å bruke karakterer i tilbakemeldinger, bortsett fra at lærere fra 8. trinn og oppover er forpliktet til å sette terminkarakterer. Slik vurderingsforskriften til Opplæringsloven er nå, kan derfor ikke de som ønsker å vurdere uten karakter, gjennomføre dette helhjertet. Denne forskriften skal nå revideres og Kunnskapsdepartementet foreslår faktisk å vektlegge terminkarakteren enda mer. Da vil en del av sluttvurderingen bestemmes allerede til jul, og låse noen dører for dem som forbedrer seg kraftig i siste semester. I tillegg blir fokuset på karakterer enda større.

Hemmer læring

Vi ønsker oss i motsatt retning, til færre karakterer i underveisvurderingen – gjerne så langt at også kravet om terminkarakterer fjernes. I tillegg ønsker vi oss forsknings-prosjekter der læringseffekten av vurdering med karakter (tradisjonell vurderingspraksis) og av vurdering uten karakterer blir undersøkt nærmere i en norsk kontekst.

Lærerne sa tydelig at de ikke ønsket å innføre karakterer på barnetrinnet. Vi ønsker oss en grundig debatt om karakterenes livsrett i underveisvurderingen gjennom hele skoleløpet. Den debatten bør baseres på forskning, heller enn tradisjon og hva man tror er hensiktsmessig.

sitatikonVi må gå bort fra en vurderingspraksis som ikke fremmer, og i noen tilfeller
faktisk hemmer, læring.

 

Tekst:

Camilla G. Hagevold, lærer og undervisnings­inspektør på Gjesdal ungdomsskole og har arbeidet mye med vurdering for læring.

Bjørn Helge Græsli, fagbokforfatter og lektor med fagene norsk, engelsk, historie og samfunnsfag ved Kristen Videregående skole i Trøndelag.

Publisert som kronikk på nrk.no 09.03.15. Gjengitt med tillatelse av forfatterne.

Foto: Freddy Wike

0

Ungdommen stiller spørsmålene…

En prat om ungdom og helse med Embla Regine Rasmussen og Urte Sniaukstaite, 3. vg. Steinerskolen i Vestfold.

De røyker mindre og trener mer. Til og med kongen nevnte dette i sin nyttårstale. En stor undersøkelse blant over 8700 ungdommer i Vestfold fylke i Norge viser det samme. Men er det sant? Er ungdommen virkelig sunnere i dag enn før? Vi spurte to jenter som har vært med på den nevnte under­søkelsen og deltatt i bearbeidelsen av den. De er unge. De er ivrige, og de er engasjerte. Vi treffer Embla og Urte en ettermiddag på nyåret og spør om undersøkelsen de har vært med på.

0

Steinerskolen i Svendborg

Steinerskolen i Svendborg er resultatet af en gruppe børnehaveforældres ønske om at den rytme, ro og opmærksomhed på omgivelserne, som deres børn havde nydt godt af i børnehaven, også kunne følge dem i skolealderen. Skolen i Svendborg er nu ved at kunne se tilbage på sit første skoleår. Charlotte Lillevang Madsen og Lisbeth Berens Bang, der begge er klasselærere fortæller her om skolen, dens udfordringer og forhåbninger: